UPGRADEITEMEX 脚本的详细参数解释如下:

UPGRADEITEMEX 物品位置(0-12) 属性位置(0-14) 成功机率(0-100) 点数机率(0-255) 是否破碎(0,1)

物品位置:
0 盔甲
1 武器
2 照明物(蜡烛,此物品属性升级无效)
3 项链
4 头盔
5 右手镯
 6 左手镯
7 右戒指
8 右戒指
9 无(放护身符位置)
10 腰带
11 鞋子
12 宝石
属性位置:不同类型的物品属性位置不一样,以后补充这些资料,自行可以进行测试得到。成功机率:升级成功机率

成功机率:
升级成功机率,数字越大机率越小。
点数机率:
升级成功后得到的点数,数值在 0 -255之间。
是否破碎:
升级失败后装备是否破碎,数值为0或1,1为失败后破碎。==============================================================================================
下面是一套完整的脚本应用实例:
[@main]
尊敬的 <$USERNAME> 您好\
 <【/SCOLOR=229><您拥有 积分:/SCOLOR=250> <$GAMEDIAMOND>      <您拥有 元  宝:/SCOLOR=250> <$GAMEGOLD> <】/SCOLOR=229>\
<欢迎来到装备属性升级师,我这里可以按照你的要求帮你升级你所需要的属性/AUTOCOLOR=245>\
<温馨提示:建议玩家先通过我升级你需要的属性,然后再加星,否则后果自负/AUTOCOLOR=245>\
<好的,我知道了。我现在就要去升级→/AUTOCOLOR=250>  <〖点击升级〗/@升级>\
[@升级]
<尊敬的玩家:/FCOLOR=3> <$USERNAME> 你好,<欢迎来到:/FCOLOR=3><$SERVERNAME>\
<装备 70%升级系统/SCOLOR=253>\
\
〖<升级武器/@武器>〗        〖<升级项链/@项链>〗         〖<升级头盔/@头盔>〗\
\
〖<升级勋章/@勋章>〗          〖<升级手镯/@手镯>〗        〖<升级戒指/@戒指>〗\
\
〖<升级盔甲/@盔甲>〗          〖<升级宝石/@宝石>〗          〖<装备改名/>〗\
[@武器]
升级类型:<武器> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
       <超过升级上限导致失败,升级费用不退还.成功率70%> \
1.准确:<点击升级/@武器准> 『升级上限:<30>点 升级价格:<40000>元宝每点』 \
2.攻击:<点击升级/@武器攻> 『升级上限:<30>点 升级价格:<40000>元宝每点』 \
3.魔法:<点击升级/@武器魔> 『升级上限:<30>点 升级价格:<40000>元宝每点』 \
4.道术:<点击升级/@武器道> 『升级上限:<30>点 升级价格:<40000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃ \
[@宝石]
升级类型:<宝石> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                     <超过升级上限导致失败,升级费用不退还> \
1.防御:<点击升级/@宝石防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@宝石御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@宝石攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@宝石魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@宝石道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@盔甲]
升级类型:<衣服> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                     <超过升级上限导致失败,升级费用不退还> \
1.防御:<点击升级/@盔甲防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@盔甲御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@盔甲攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@盔甲魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@盔甲道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@勋章]
升级类型:<勋章> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                     <超过升级上限导致失败,升级费用不退还> \
1.防御:点击升级 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:点击升级 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@勋章攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@勋章魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@勋章道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@头盔]
升级类型:<头盔> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                     <超过升级上限导致失败,升级费用不退还> \
1.防御:<点击升级/@头盔防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@头盔御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@头盔攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@头盔魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@头盔道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃ \
[@项链]
升级类型:<项链> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                     <超过升级上限导致失败,升级费用不退还> \
1.准确:点击升级 『升级上限:<0>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.幸运:点击升级 『升级上限:<0>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@项链攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@项链魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@项链道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃ \
[@手镯]
升级类型:<手镯> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                           <请将手镯佩带至装备框左边!> \
1.防御:<点击升级/@手镯防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@手镯御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@手镯攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@手镯魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@手镯道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@戒指]
升级类型:<戒指> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                           <请将戒指佩带至装备框左边!> \
1.防御:<点击升级/@戒指防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@戒指御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@戒指攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@戒指魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@戒指道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
[@盔甲]
升级类型:<盔甲> 升级条件:<元宝>     极品属性不包含升级上限内 \
                           <请将戒指佩带至装备框左边!> \
1.防御:<点击升级/@盔甲防> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
2.魔御:<点击升级/@盔甲御> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
3.攻击:<点击升级/@盔甲攻> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
4.魔法:<点击升级/@盔甲魔> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
5.道术:<点击升级/@盔甲道> 『升级上限:<20>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓ \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@说明]
元宝升级说明: \
1.部分装备可能因同一位置属性有<差别>,所以不同的一类首饰可 \
   能会升级出<两种>属性,例如手镯的防御与魔御属性可能变成准 \
   确和敏捷,戒指的防御与魔御属性可能变成毒物躲避等! \
2.每种装备都有升级属性的<限制>,请玩家不要无限度的<恶意>升级 \
3.如果打到的装备为<极品>装备,则极品属性<不>包括已升级的属性 \
4.有部分特殊属性<未>提供升级的,请联系<管理员>进行升级! \
┏━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓  \
┃<武器类/@武器>┃<头盔类/@头盔>┃<项链类/@项链>┃<手镯类/@手镯>┃<戒指类/@戒指>┃ <说明/@说明> ┃ <返回[url=]/@main[/url]> ┃
[@攻速]
攻速说明:武器如果没有攻速使用本服务,前十次升级是升级一点为负1点攻速\
升级10点为负10攻速~升级11点为1个攻速~14点为4点攻速~\
有攻速的直接升~上限为4点~无10次负效果影响\
<点击升级/@攻速1> 『升级上限:<10>点 升级价格:<20000>元宝每点』 \
[@戒指道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 8 4 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 8 4 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @戒指
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@戒指魔]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 8 3 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 8 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @戒指
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@戒指攻]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 8 2 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 8 2 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @戒指
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@戒指御]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 8 1 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 8 1 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @戒指
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@戒指防]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 8 0 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 8 0 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @戒指
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@手镯道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 6 4 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 6 4 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @手镯
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@手镯魔]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 6 3 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 6 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @手镯
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@手镯攻]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 6 2 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 6 2 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @手镯
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@手镯御]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 5 1 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 6 1 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @手镯
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@手镯防]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 6 0 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 6 0 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @手镯
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@项链道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 3 4 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 3 4 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @项链
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@项链魔]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 3 3 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 3 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @项链
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@项链攻]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 3 2 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 3 2 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @项链
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@项链敏]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 3 1 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 3 1 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @项链
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@项链准]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 3 0 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 3 0 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @项链
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@头盔道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 4 4 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 4 4 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @头盔
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@头盔魔]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 4 3 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 4 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @头盔
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@头盔攻]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 4 2 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 4 2 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @头盔
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@头盔御]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 4 1 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 4 1 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @头盔
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@头盔防]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 4 0 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
UPGRADEITEMEX 4 0 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @头盔
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@盔甲攻]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 0 2 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 0 2 0 1 0
  goto @盔甲
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @盔甲
[@盔甲道]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 0 4 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 0 4 0 1 0
  goto @盔甲
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @盔甲
[@盔甲魔]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 0 3 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 0 3 0 1 0
  goto @盔甲
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @盔甲
[@盔甲御]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 0 1 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 0 1 0 1 0
  goto @盔甲
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @盔甲
[@盔甲防]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 0 0 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 0 0 1 1 0
  goto @盔甲
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @盔甲
[@武器道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 2 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 2 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @武器
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
[@武器魔]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 1 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 1 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @武器
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
[@武器攻]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 0 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 0 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @武器
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
[@武器幸]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 3 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @武器
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
[@武器准]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 5 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 5 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @武器
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
[@nomake]
#ACT
messagebox 你所佩带的武器不允许升级!!
[@攻速1]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 1 6 < 10
  CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
  GAMEGOLD – 40000
  UPGRADEITEMEX 1 6 1 1 0
  goto @攻速
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 40000
GOTO @攻速
[@法道]
#IF
random 4
CheckItemAddvalue 1 3 < 30
CHECKGAMEGOLD > 39999
#ACT
GAMEGOLD – 40000
UPGRADEITEMEX 1 3 0 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
MessAgeBox 操作成功:装备属性升级成功!
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@宝石攻]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 12 2 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 12 2 0 1 0
  goto @宝石
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @宝石
[@宝石道]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 12 4 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 12 4 0 1 0
  goto @宝石
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @宝石
[@宝石魔]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 12 3 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 3000
  UPGRADEITEMEX 12 3 0 1 0
  goto @宝石
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @宝石
[@宝石御]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 12 1 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 12 1 0 1 0
  goto @宝石
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @宝石
[@宝石防]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 12 0 < 20
  CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
  GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 12 0 0 1 0
  goto @宝石
  BREAK
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
GOTO @宝石
[@勋章攻]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 2 2 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 2 2 1 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @勋章
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@勋章道]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 2 4 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 2 4 1 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @勋章
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000
[@勋章魔]
#IF
random 4
  CHECKITEMADDVALUE 2 3 < 20
CHECKGAMEGOLD > 19999
#ACT
GAMEGOLD – 20000
  UPGRADEITEMEX 2 3 1 1 0
SENDMSG 6 装备属性升级成功!!
goto @勋章
#ELSEsay
#ELSEACT
GAMEGOLD – 20000

发表回复

后才能评论